بررسی فقهی و حقوقی توافق زوجین در مورد حضانت فرزندان

بررسی فقهی و حقوقی توافق زوجین در مورد حضانت فرزندان

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه. ۳

۱-۲ بیان مساله. ۴

۱-۳ اهداف تحقیق.. ۶

۱-۳-۱ اهداف علمی.. ۶

۱-۳-۲ اهمیت تحقیق.. ۶

۱-۴ فرضیه‌های تحقیق.. ۷

۱-۵ پیشینه پژوهش… ۷

۱-۶ روش پژوهش… ۹

۱-۷ ساماندهی پژوهش… ۱۰

فصل دوم: مفاهیم و مبانی

۲-۱ مفهوم حضانت… ۱۲

۲-۱-۱ مفهوم لغوی حضانت… ۱۲

۲-۱-۲ مفهوم حضانت در قرآن. ۱۳

۲-۱-۳ مفهوم فقهی حضانت… ۱۴

۲-۱-۴ مفهوم حقوقی حضانت… ۱۵

۲-۲ ماهیت حقوقی حضانت… ۱۷

۲-۲-۱ حق.. ۱۷

۲-۲-۲ حکم. ۲۰

۲-۲-۳ تفاوت حق و حکم. ۲۱

۲-۲-۴ تکلیف… ۲۳

۲-۲-۵ حضانت حق است یا تکلیف… ۲۴

۲-۳ قلمرو حضانت… ۲۷

۲-۳-۱ حضانت و ولایت… ۲۷

۲-۳-۲ حضانت، قیمومیت و وصایت… ۳۰

۲-۴ تمایز حق حضانت و حق رضاع. ۳۱

۲-۵ مبنای حضانت… ۳۲

۲-۵-۱ مبانی فقهی حضانت… ۳۲

۲-۵-۲ مبنای حقوقی حضانت… ۳۵

فصل سوم: ابعاد حقوقی حضانت

۳-۱ شرایط حضانت‌کننده ۳۹

۳-۱-۱ عقل.. ۳۹

۳-۱-۲ بلوغ. ۴۰

۳-۱-۳ آزاد بودن. ۴۱

۳-۱-۴ شایستگی اخلاقی.. ۴۱

۳-۱-۵ اسلام. ۴۲

۳-۱-۶ اقامت… ۴۵

۳-۱-۷ ازدواج نکردن مادر. ۴۷

۳-۲ اشخاص عهده‌دار حضانت… ۴۷

۳-۲-۱ در دوران زوجیت… ۴۷

۳-۲-۲ پس از فوت پدر یا مادر. ۴۸

۳-۲-۳ پس از فوت والدین.. ۵۰

۳-۲-۴ پس از جدایی زن و شوهر. ۵۱

۳-۳  مسقطات حضانت… ۵۸

۳-۳-۱ جنون. ۵۸

۳-۳-۲ انحطاط اخلاقي و ناتواني در نگهداري طفل.. ۵۹

۳-۳-۳ ابتلا به بیماری‌های خطرناک.. ۶۰

۳-۳-۴ کفر. ۶۲

۳-۳-۵ ازدواج مجدد مادر. ۶۳

۳-۳-۵-۱ مانع بودن ازدواج در حضانت طفل.. ۶۵

۳-۳-۶ مواردی که نیاز به ارزیابی دادگاه دارد. ۷۰

۳-۴ آثار حضانت… ۷۷

۳-۴-۱ حق ملاقات والدین با فرزندان. ۸۰

۳-۵ خاتمه حضانت… ۸۲

فصل چهارم: توافق زوجین در حضانت

۴-۱ امکان یا عدم امکان توافق.. ۸۶

۴-۱-۱ قابلیت توافق در مورد حضانت و آثار آن. ۸۶

۴-۱-۲ آرا وحدت رویه و نظریات مشورتی.. ۹۱

فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات

۵-۱ نتیجه‌گیری.. ۹۸

۵-۲ پیشنهادات… ۱۰۰

منابع. ۱۰۱

چکیده انگلیسی.. ۱۰۶

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0