الزامات و قواعد حاکم بر رد مال ناشی از ارتکاب جرم

الزامات و قواعد حاکم بر رد مال ناشی از ارتکاب جرم

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده ۱

مقدمه

الف) بیان مسئله. ۲

ب) سوالات تحقیق. ۵

ج) پیشینه تحقیق. ۶

د) فرضیات تحقیق. ۷

ه) اهداف و ضرورت تحقیق. ۸

و) روش تحقیق. ۸

ز) ساماندهی تحقیق. ۹

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مفاهیم. ۱۱

۱-۱-۱- مفهوم مال. ۱۱

۱-۱-۲- مفهوم جرم. ۱۸

۱-۱-۳- مفهوم مال حاصله از جرم. ۲۱

۱-۱-۴- مفهوم عوائد حاصله از جرم و شناسایی آن. ۲۲

۱-۱-۵- رد یا استرداد. ۲۶

۱-۱-۶- رد مال و نهادهای مشابه. ۲۸

۱-۱-۶-۱- ضبط.. ۲۸

۱-۱-۶-۲- مصادره ۳۲

۱-۲- مبانی جبران خسارت ناشی از ارتکاب جرم. ۳۳

۱-۲-۱- مبانی فقهی جبران خسارت ناشی از ارتکاب جرم. ۳۴

۱-۲-۱-۱- قاعده لاضرر. ۳۴

۱-۲-۱-۲- قاعده ضمان. ۳۵

۱-۲-۱-۳- قاعده اتلاف.. ۳۷

۱-۲-۲- مبانی قانونی جبران خسارت ناشی از ارتکاب جرم. ۳۸

۱-۲-۲-۱- نظریه تقصیر. ۳۸

۱-۲-۲-۲- نظریه ایجاد خطر. ۳۹

۱-۲-۲-۳- نظریه مختلط و واسطه. ۳۹

۱-۲-۲-۴- نظریه تضمین حق. ۳۹

فصل دوم: ماهیت حقوقی رد مال ناشی از ارتکاب جرم

۲-۱- دعوای خصوصی و شرایط آن. ۴۲

۲-۱-۱- دعوای خصوصی.. ۴۲

۲-۱-۲- شرایط طرح دعوای خصوصی.. ۴۷

۲-۱-۲-۱- در جریان بودن دعوای عمومی.. ۴۷

۲-۱-۲-۲- لزوم رعایت تشریفات حاکم بر دادرسی‌های مدنی.. ۴۸

۲-۱-۲-۳- رعایت مهلت تقدیم دادخواست.. ۵۶

۲-۲- جرایم مبتنی بر رد مال. ۵۷

۲-۲-۱- کلاهبرداری.. ۵۷

۲-۲-۱-۱- مفهوم کلاهبرداری.. ۵۷

۲-۲-۱-۲- موارد تشدید جرم و مجازات کلاهبرداری.. ۵۸

۲-۲-۱-۳- عناصر متشکله جرم کلاهبرداری.. ۵۹

۲-۲-۱-۴- مجازات کلاهبرداران. ۶۰

۲-۲-۲- سرقت.. ۶۲

۲-۲-۲-۱- مفهوم سرقت.. ۶۲

۲-۲-۲-۲- عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت.. ۶۳

۲-۲-۲-۳- مجازات سرقت.. ۶۶

۲-۲-۳- اختلاس… ۶۷

۲-۲-۳-۱- مفهوم اختلاس… ۶۷

۲-۲-۳-۲- عناصر تشکیل دهنده اختلاس… ۶۸

۲-۲-۲-۳- مجازات اختلاس… ۷۲

فصل سوم: الزامات و قواعد حاکم بر رد مال ناشی از ارتکاب جرم

۳-۱- مسئولیت نسبی یا تضامنی در ردّ مال ناشی از جرم. ۷۵

۳-۲- ردّ مال ناشی از جرم که پس از وقوع جرم به شخص ثالث منتقل شده ۷۹

۳-۳- اعتراض شخص ثالث در دادگاه کیفری.. ۸۲

۳-۴- اجرای حکم ردّ مال ناشی از جرم. ۹۰

۳-۵- مسائل مربوط به جرم انتقال مال غیر. ۹۴

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

الف) نتیجه‌گیری.. ۹۹

ب) پیشنهادها ۱۰۰

منابع. ۱۰۱

چکیده انگلیسی.. ۱۰۶

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0