تحقیق الزامات و قواعد حاکم در سلب مالکیت خصوصی اشخاص

تحقیق الزامات و قواعد حاکم در سلب مالکیت خصوصی اشخاص

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مفهوم مال و مالکیت ۳
۱-۱-۱- مفهوم مال ۳
۱-۱-۲- مفهوم ملک ۸
۱-۱-۳- مفهوم مالکیت ۱۰
۱-۱-۳-۱- اوصاف مالکیت ۱۱
۱-۲- اصل حاکمیت اراده ۱۴
۱-۳- قاعده تسلیط ۱۷
۱-۳-۱- اسناد قاعده تسلیط ۱۷
۱-۳-۱-۱- قرآن ۱۷
۱-۳-۱-۲- عقل ۱۸
۱-۳-۱-۳- بنای عقلا ۱۹
۱-۳-۱-۴- اجماع ۱۹
۱-۳-۱-۵- روایات ۲۰
۱-۳-۲- قاعده تسلیط در نظام حقوقی ایران ۲۲
فصل دوم: شهرداری و طرح‌های عمرانی
۲-۱- ماهیت شهرداری ۲۵
۲-۲- حدود شهر ۲۹
۲-۳- نحوه تملک املاک در شهرداریها ۳۲
۲-۳-۱- تنوع املاک در شهرداریها ۳۳
فصل سوم: تقابل مالكيت خصوصي اشخاص با طرحهاي عمراني شهرداری
۳-۱- تحدید مالکیت خصوصی اشخاص توسط شهرداریها ۳۹
۳-۱-۱- حدود تامین کننده حفظ منافع عمومی ۴۰
۳-۱-۱-۱- ملی کردن ۴۰
۳-۱-۱-۲- مصادره اموال ۴۱
۳-۱-۱-۳- سلب مالکیت به منظور عمران، شهرسازی و تامین مسکن ۴۳
۳-۱-۱-۳-۱- سلب مالکیت جهت کارهای عمرانی و شهرسازی ۴۴
۳-۱-۱-۳-۲- سلب مالکیت به منظور تأمین مسکن ۴۷
۳-۱-۱-۴- سایر قوانین تحدید کننده مالکیت خصوصی ۴۸
۳-۲- بررسی تقابل یا تعامل حقوق عمومی و حقوق خصوصی ۴۹
۳-۲-۱- تقابل حقوق عمومی با حقوق بنیادین ۴۹
۳-۲-۲- تقابل حقوق عمومی با حقوق خصوصی ۵۰
۳-۲-۲-۱- نظریه تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی ۵۰
۳-۲-۲-۱- نظریه تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی ۵۱
نتیجه و پیشنهادها ۵۸
نتیجه‌گیری ۵۹
منابع و ماخذ ۶۱

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0