تحقیق مسئولیت متصدی حمل و نقل زمینی در حقوق ایران و کنوانسیون بین‌المللی حمل و نقل جاده‌ای

تحقیق مسئولیت متصدی حمل و نقل زمینی در حقوق ایران و کنوانسیون بین‌المللی حمل و نقل جاده‌ای

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه
الف) بیان مسئله ۲
ب) سوالات تحقیق ۴
ج) پیشینه تحقیق ۵
د) فرضیات تحقیق ۶
ه) اهداف و ضرورت تحقیق ۶
و) روش تحقیق ۷
ز) ساماندهی تحقیق ۷
فصل اول: کلیات تحقیق (مفاهیم و مبانی)
۱-۱- تاریخچه و اهمیت حمل و نقل زمینی ۹
۱-۲- تعریف تصدی و انواع آن ۱۰
۱-۲-۱- تعریف متصدی ۱۰
۱-۲-۲- انواع تصدی ۱۱
۱-۲-۲-۱- تصدی مستقیم ۱۱
۱-۲-۲-۲- تصدی معالواسط ۱۱
۱-۲-۲-۲-۱- نمایندگی ۱۱
۱-۲-۲-۲-۲- فورواردر ۱۲
۱-۳- انواع حمل و نقل جادهای ۱۳
۱-۳-۱- حمل و نقل سراسری ۱۳
۱-۳-۲- حمل و نقل مرکب ۱۴
۱-۳-۳- حمل و نقل به روش کریر – ترانس شیپمنت ۱۴
۱-۳-۳-۱- کریر ۱۴
۱-۳-۳-۲- ترانس شیبمنت ۱۵
فصل دوم: مسئولیت متصدی حمل و نقل زمینی در حقوق ایران
۲-۱- مبانی مسئولیت مدنی متصدیان حمل ۱۷
۲-۱-۱- نظریه تقصیر ۱۷
۲-۱-۲- نظریه ایجاد خطر ۱۸
۲-۱-۳- نظریه های مختلط ۱۸
۲-۱-۴- نظریه تضمین حق ۱۸
۲-۲- حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل جادهای ۱۹
۲-۲-۱- مسئولیت متصدی حمل و نقل از دیدگاه قانون مدنی ۱۹
۲-۲-۲- مسئولیت متصدی حمل و نقل از دیدگاه قانون تجارت ۱۹
۲-۲-۲-۱- عدم تحویل کالا به مرسل الیه ۲۰
۲-۲-۲-۲- تسلیم کالا به صورت ناقص و معیوب ۲۱
۲-۲-۲-۳- تاخیر در تسلیم ۲۱
۲-۳- مسئولیت غیرمستقیم ۲۲
۲-۳-۱- مسئولیت ناشی از تقصیر مامورین متصدی حمل و نقل ۲۲
۲-۳-۲- مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل مرکب ۲۳
۲-۳-۳- مسئولیت مدنی فورواردر و کریر ۲۴
۲-۳-۳-۱- مسئولیت مدنی فورواردر ۲۴
۲-۳-۳-۲- موارد عدم مسئولیت فورواردرها ۲۵
۲-۳-۳-۳- مسئولیت مدنی کریر ۲۶
فصل سوم: مسئولیت متصدی حمل و نقل زمینی در کنوانسیون بین‌المللی حمل و نقل جاده‌ای
۳-۱- کنوانسیون حمل ونقل بینالمللی جادهای کالا ۲۸
۳-۲- مبنای مسئولیت متصدی در کنوانسیون حمل و نقل جادهای کالا ۲۸
۳-۲-۱- نظریات مطرح ۲۸
۳-۲-۲- نظریه مورد پذیرش ۲۹
۳-۳- موارد معافیت متصدی از مسئولیت ۳۰
۳-۳-۱- تقصیر مدعی ۳۱
۳-۳-۲- عیب ذاتی کالا ۳۲
۳-۳-۳- شرایط و اوضاع و احوال غیر قابل اجتناب (فورس ماژور) ۳۳
۳-۳-۴- عیب وسیله نقلیه ۳۵
۳-۳-۵- مخاطرات خاص ۳۵
۳-۳-۶- وسیله نقلیه روباز ۳۷
۳-۳-۷- کالاهای حساس ۳۷
۳-۳-۸- حمل حیوانات زنده ۳۸
۳-۳-۹- کالاهای خطرناک ۳۹
۳-۳-۱۰- وجود مانع برای تحویل ۴۰
نتیجه ۴۳
پیشنهاد ۴۴
منابع ۴۵

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0