تحقیق مجازات های جایگزین زندان (حبس) در قانون مجازات اسلامی با تکیه بر قانون جدید

تحقیق مجازات های جایگزین زندان (حبس) در قانون مجازات اسلامی با تکیه بر قانون جدید

فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۲
تعلیق ساده اجرای مجازات ۸
تعلیق توام با مراقبت ۸
تعریف تعلیق اجرای مجازات ۹
خصوصیات تعلیق مجازات ۹
تبديل مجازات حبس ۱۱
کليات مجازات هاي جايگزين حبس ۱۲
مجازات های جایگزین حبس ۱۴
هدف ها و فواید ۱۹
معايب و ضرورت مجازاتهاي جايگزين ۲۲
ممنوعیت اعمال مجازات‌های جایگزین درباره مرتکبان جرایم علیه امنیت ۲۷
ویژگیهای جایگزین حبس ۲۸
شرایط اعمال مجازاتهای جایگزین حبس ۳۱
شرایط مربوط به بزه ۳۲
شرایط مربوط به بزهکار ۳۲
شرایط مربوط به بزهدیده ۳۳
وجود جهات تخفیف مجازات ۳۴
محدوده اعمال جایگزینهای حبس ۳۴
انواع مجازاتهای جایگزین حبس ۳۷
مضرات حبس، فواید آزادی ۴۳
نتیجه ۴۳
منابع و مآخذ ۴۴

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0